Top/講義のページ/飛行の基礎I2009S/練習問題/単位換算

練習問題:単位換算

設問 (単位換算)

問1

10^4 はどのような数を意味するか?

1  /  10  /  100  /  1000  /  10000

問2

10^{-2} はどのような数を意味するか?

1  /  10  /  100  /  0.1  /  0.01

問3

10^1 はどのような数を意味するか?

1  /  10  /  100  /  0.1  /  0.01

問4

10^0 はどのような数を意味するか?

1  /  10  /  100  /  0.1  /  0.01

問5

1[m] は 何 [km] か?

10^6  /  10^3  /  10^1  /  10^{-3}  /  10^{-6}

問6

1[\ell] は 何 [m\ell]か?

1  /  10^2  /  10^3  /  10^{-2}  /  10^{-3}

問7

1[m\ell] は 何 [\ell]か?

1  /  10^2  /  10^3  /  10^{-2}  /  10^{-3}

問8

1[d\ell] は 何 [\ell]か?

1  /  10  /  10^3  /  10^{-1}  /  10^{-3}

問9

1[\ell] は 何 [d\ell]か?

1  /  10  /  10^3  /  10^{-1}  /  10^{-3}

問10

1[{\rm m}^2] は 何 [\rm{cm}^2]か?

1  /  10^2  /  10^3  /  10^4  /  10^6

問11

1[{\rm m}^3] は 何 [\rm{cm}^3]か?

1  /  10^2  /  10^3  /  10^4  /  10^6

問12

1[{\rm cm}^3] は 何 [\rm{m}^3]か?

1  /  10^{-2}  /  10^{-3}  /  10^{-4}  /  10^{-6}

問13

1[{\rm m}^3] は 何 [\ell]か?

1  /  10^2  /  10^3  /  10^4  /  10^6

問14

1[\ell] は 何 [{\rm m}^3]か?

1  /  10^{-2}  /  10^{-3}  /  10^{-4}  /  10^{-6}

問15

1 [ m/s ]は 何 [ km/h ]か?

1  /  60  /  3.6  /  2.4  /  0.6

問16

90 [ km/h ]は 何 [ m/s ]か?

100  /  50  /  25  /  10  /  5

問17

1 [{\rm g/m}\ell] は 何 [{\rm kg/}\ell]か?

10^{-3}  /  10^{-1}  /  1  /  10^1  /  10^3

問18

1 [{\rm g/m}\ell] は 何 [{\rm kg/m}^3]か?

10^{-3}  /  10^{-1}  /  1  /  10^1  /  10^3

問19

1 [\rm{g/}\ell] は何 [{\rm kg/m}^3]か?

10^{-3}  /  10^{-1}  /  1  /  10^1  /  10^3

問20

空気の密度はどれくらいか?

1 {\rm kg/m}^3  /  1 {\rm g/cm}^3  /  1 {\rm kg/}\ell  /  1 {\rm g/}\ell  /  1 {\rm g/m}^3
氏名:

トップ   編集 凍結 差分 添付 複製 名前変更 リロード   新規 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2009-05-11 (月) 06:15:24